Privacybeleid

Samen verder

"Gewoon even kunnen praten over wat me bezighoudt na de dood van mijn man, met iemand die de tijd en de moeite neemt om echt te luisteren. Daar knapte ik helemaal van op."
   

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten en leden van Vereniging leven met dood en alle bezoekers van de website van Vereniging leven met dood. Vereniging leven met dood is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Op de website van Vereniging leven met dood worden persoonsgegevens verzameld. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Informatie over het gebruik van cookies op de website van Vereniging leven met dood vindt u in onze cookieverklaring.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 oktober 2020.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Gegeven toestemming kan door u op ieder moment weer worden ingetrokken. Tot slot worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • het verlenen van toegang tot onze website https://www.vereniging-yarden.nl;
 • voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant;
 • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het interessanter maken van het internetaanbod door het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstellingen;
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, waaronder Facebook;
 • om u te informeren over andere door Vereniging leven met dood geleverde producten en diensten;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses;
 • voor het bestrijden van fraude.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Gronden van de gegevensverwerking

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is altijd gebaseerd op één van de volgende gronden:

 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening.
 • U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens.
 • Er is een wettelijke plicht tot het verwerken van uw gegevens, waaraan wij moeten voldoen.

Gerechtvaardigd belang
Verschillende van de door Vereniging leven met dood uitgevoerde verwerkingen zijn gebaseerd op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Hieronder wordt uitgewerkt waarom deze verwerkingen plaatsvinden en wat het specifieke gerechtvaardigde belang van Vereniging leven met dood inhoudt.

Klachtafhandeling
Wanneer u een klacht indient met betrekking tot onze dienstverlening, verwerken wij enkel de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens verwerken wij om uw klacht zo goed en zo spoedig mogelijk af te handelen. Wanneer wij niet het recht zouden hebben om deze gegevens te verwerken zouden wij niet in staat kunnen zijn om uw klacht af te handelen of om deze door te geven aan relevante instanties.

Controle gegevens verzekerden
Om te voorkomen dat post met informatie verstuurd wordt naar het verkeerde adres, wordt gebruikgemaakt van een partij die de adresgegevens van klanten actueel houdt. Hieronder valt ook het mogelijk aanvullen van gegevens. Op deze manier wordt voorkomen dat er een mogelijk datalek plaatsvindt. Het is zowel in het belang van Vereniging leven met dood als in het belang van betrokkenen dat een opschoning van klantgegevens plaatsvindt.

Beoordeling dienstverlening
In het kader van de beoordeling van de dienstverlening van Vereniging leven met dood worden er op verschillende websites (o.a. Trustpilot, Google Business Reviews, Facebook) reviews ingevuld. Mensen die een review achterlaten kiezen er vaak zelf voor persoonsgegevens in te vullen. Wij maken van deze reviews rapportages. Bij deze verwerking hebben wij een gerechtvaardigd belang, omdat de inbreuk op uw privacy minimaal is, terwijl wij juist erg veel kunnen leren van de beoordelingen van onze diensten en op deze manier onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Recht op bezwaar
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang heeft u het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan de pagina staan vermeld. Er zal dan nogmaals gekeken worden naar uw belang in relatie tot het onze, waarna eventueel tot actie wordt overgegaan.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Uw NAW-gegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw IP-adres
 • Uw betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Vereniging leven met dood hanteert in die gevallen de wettelijke termijn. Back-ups worden systematisch verwijderd. De dagelijkse back-up wordt na 30 dagen verwijderd. De maandelijkse back-up wordt na 12 maanden verwijderd.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij in sommige gevallen aan derde partijen verstrekken. Dit doen wij als wij dat moeten op basis van de wet of indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Sommige werkzaamheden besteden wij uit omdat het bij Vereniging leven met dood ontbreekt aan bepaalde kennis of omdat hier specialistische kennis van derden benodigd is. Het gaat hier bijvoorbeeld over dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken voor IT, onderzoek en analyse, marketing en klantenservice. Wij sluiten met die partijen strikte contracten waarin duidelijk wordt vermeld welke persoonsgegevens gedeeld worden en waarom. Wij stellen duidelijke eisen aan de verstrekking van gegevens aan derden en zorgen ervoor dat deze gegevens uitsluitend voor het afgesproken doel worden gebruikt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat deze derden de gegevens beschermen en vernietigen zodra de gegevens niet nodig meer zijn. Vereniging leven met dood uw persoonsgegevens nooit door aan derde partijen ten behoeve van commerciële doeleinden. Vereniging leven met dood verwerkt uw persoonsgegevens (of laat deze verwerken) alleen binnen de Europese Economische Zone.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Gebruik sociale mediakanalen

Wanneer u met Vereniging leven met dood communiceert via sociale mediakanalen zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, kan het zijn dat zij persoonlijke informatie over u ontvangt. Vereniging Yarden gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Yarden uitvaartorganisatie, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende sociale mediakanalen. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door. Zie de volgende links voor: Privacybeleid WhatsAppPrivacybeleid Facebook en Privacybeleid Twitter.

Profilering klantgegevens

Vereniging leven met dood kan gebruikmaken van profilering. Profilering betekent dat wij gegevens over u verzamelen, analyseren en dit combineren om u in een bepaalde interessecategorie te plaatsen. Hiervoor kopen wij ook datasets aan bij derde partijen. Profilering zorgt ervoor dat de inhoud van onze marketingactiviteiten beter bij u aansluit. Uw profiel wordt nooit gebruikt om u uit te sluiten van bepaalde producten en/of diensten.

Wij meten en verbeteren onze e-mails

Om te zorgen dat u van ons relevante e-mails blijft ontvangen is het voor ons belangrijk om te weten hoe onze nieuwsbrieven gelezen worden. Daarvoor maken we gebruik van meetpixels. Deze pixel is een stukje code dat wordt toegevoegd aan een e-mail. Hiermee kan Vereniging leven met dood zien of een e-mail geopend is, met wat voor een apparaat u dit heeft gedaan en op welk tijdstip u de e-mail heeft geopend. We houden ook bij op welke onderdelen u hebt geklikt. Zo weten we wat u interessant vindt en kunnen we onze website, e-mails en nieuwsbrieven voor u relevanter maken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.

Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact op te nemen met ons Kennis & Support Centrum. Hoe u contact op kunt nemen, vindt u onder het kopje ‘Contact’.

Indien u een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten per post indient, verzoeken wij u alvast een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Hierbij vragen we u om uw burgerservicenummer en pasfoto af te schermen om zo de kans op identiteitsfraude te beperken.

Contact

Vereniging leven met dood kent een Kennis & Support Centrum. Hier kunt u terecht voor de uitoefening van uw rechten, maar ook voor vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy.

U kunt ons Kennis & Support Centrum op de volgende drie manieren bereiken:

 • Via het contactformulier onderaan de pagina klantenservice. Bij de optie ‘categorie’ kan voor het kopje ‘Privacy’ worden gekozen.
 • Door een e-mail te sturen naar ksc@vereniging-yarden.nl
 • Door een brief te sturen naar:

Vereniging leven met dood
Kennis & Support Centrum
Postbus 10118
1301 AC Almere

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.