Privacyreglement Vereniging leven met dood

Vereniging leven met dood  hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, donateurs, relaties, vrijwilligers, deelnemers en medewerkers. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief onze websites) van de Vereniging leven met dood.

Verantwoordelijke

De Vereniging leven met dood is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacyreglement.

Voor vragen zijn wij bereikbaar via:

Vereniging leven met dood
Houttuinlaan 4
3447 GM Woerden
e-mail: contact@vereniginglevenmetdood.nl
tel. : 06-83429430

Aard en doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De Vereniging leven met dood maakt de dood bespreekbaar en zorgt ervoor dat niemand de dood alleen hoeft te verwerken. De Vereniging leven met dood realiseert deze doelen door activiteiten te organiseren waarin vrijwilligers diensten aan deelnemers aanbieden én door online ondersteuning aan leden en deelnemers door middel van diverse websites.

Vereniging leven met dood verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en leden- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het realiseren van een goede koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger in het kader van de vrijwilligersactiviteiten;
 • het bevragen van deelnemers, vrijwilligers, leden en donateurs en het doen van onderzoek ter bepaling van de behoeften van nabestaanden;
 • het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • onze bedrijfsvoering; – het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • om relevante diensten en (marketing) aanbiedingen te kunnen doen;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Vereniging leven met dood verwerkt persoonsgegevens in het Kennis- en Support Centrum van de vereniging en op de websites van de Vereniging. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van de Vereniging leven met dood en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt de Vereniging leven met dood jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen jouw gegevens geanonimiseerd gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.

Verwerkte persoonsgegevens

Vereniging leven met dood verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • leeftijd of geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • zo nodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld;
 • Vereniging leven met dood kan interactiegegevens opslaan (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons of de informatie van je gedrag op onze websites.);
 • Vereniging leven met dood kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals een relevant deel van je levensverhaal, die voor deelname of uitvoering van de activiteiten noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven.

Omgang met persoonsgegevens

Vereniging leven met dood gaat vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Ook neemt Vereniging leven met dood passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Vereniging leven met dood deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit privacyreglement en alleen met derden, wanneer dat is geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van vereniging leven met dood kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Vereniging leven met dood maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogenaamde verwerkersovereenkomsten.

Vereniging leven met dood verstuurt nieuwsbrieven aan leden, donateurs, vrijwilligers en relaties over werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. E-mailadressen worden alleen met expliciete toestemming aan de verzendlijst toegevoegd. Iedere nieuwsbrief bevat een link om af te melden. De verzendlijst van de nieuwsbrieven worden niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijnen

Vereniging leven met dood bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vereniging leven met dood en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ksc@rouwsteun.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Vereniging leven met dood wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Verstrekken van gegevens aan derden

Vereniging levert met dood verhuurt, verkoopt of deelt op geen enkele andere wijze persoonsgegevens met derden. Vereniging leven met dood kan jouw persoonsgegevens met derden delen wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Vereniging leven met dood verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Wijzigingen

Vereniging leven met dood behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement. Het geldende reglement wordt altijd gepubliceerd op onze websites

 

Laatste wijziging: september 2022